The Legal Lounge
     

    Disclaimer

    Alle informatie op deze site, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, video- en/of geluidsfragmenten, te downloaden bestanden, enz.), is eigendom van Stichting The Legal Lounge (Legal Lounge) tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Legal Lounge streeft ernaar dat de informatie op deze website accuraat en up-to-date is, maar secties kunnen hierin achterblijven. Legal Lounge en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect is ontstaan door het bezit of het gebruik van informatie, verkregen via deze website.

     

    Niets van de op deze site aanwezige of van deze site te downloaden informatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Legal Lounge.